Προτάσεις με στόχο να βελτιωθεί η διαφάνεια των δραστηριοτήτων ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Ο αρμόδιος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Μισέλ Μπαρνιέ διευκρίνισε πως πρόκειται για «τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι χρήσιμες για τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και την κοινωνία γενικότερα και τις οποίες αναζητά επιμόνως η επενδυτική κοινότητα».

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 εργαζομένους πρόσθεσε ο Επίτροπος, «καθώς το κόστος που συνεπάγεται η υποχρέωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα οφέλη». Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, τους κινδύνους και τα αποτελέσματα όσον αφορά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τους εργαζομένους, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, και την πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια.

Βάσει της πρότασης, μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 υπαλλήλους θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, στις ετήσιες εκθέσεις τους, σημαντικές πληροφορίες σχετικές με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα πρέπει να δίνονται περιεκτικές πληροφορίες αναγκαίες για την κατανόηση της εξέλιξης μιας επιχείρησης, των επιδόσεων ή της θέσης της. Οι επιχειρήσεις δεν θα είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν εκθέσεις για έναν συγκεκριμένο τομέα, εφόσον θεωρούν ότι αυτός δεν τους αφορά, αλλά θα πρέπει να εξηγούν τον λόγο γι' αυτό.
Σε περίπτωση ομίλου επιχειρήσεων, οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται από τον όμιλο και όχι από κάθε επιμέρους επιχείρηση χωριστά.