Ολοένα και χαμηλότερα διαμορφώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων ως αποτέλεσμα των μειώσεων των αποδοχών αλλά και των αυξήσεων στους φόρους.

Την ώρα που οι μισθωτοί βλέπουν τις αποδοχές τους να έχουν περικοπεί έως 13%, οι φόροι έχουν σημειώσει αύξηση κατά 8% με αποτέλεσμα τα οικογενειακά ταμεία να αδειάζουν και οι καταναλωτικές δαπάνες να επικεντρώνονται στα άκρως απαραίτητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) το τέταρτο τρίμηνο του 2012, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών (και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά-ΜΚΙΕΝ) μειώθηκε κατά 8,3% ή 3,1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 35,4 δισ. ευρώ σε 32,3 δισ. ευρώ. 

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 13% των αποδοχών των εργαζομένων, στηνμείωση κατά 5% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά και στην αύξηση κατά 8% των φόρων στο εισόδημα και την περιουσία που πληρώνουν τα νοικοκυριά.

Ετσι, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 11,2% ή 3,7 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 33,9 δισ. ευρώ σε 30,2 δισ. ευρώ. 

Όσον αφορά στην αποταμείευση, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, ήταν 5,9% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με 2,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2011.

Την ίδια ώρα οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 2,39 δισ. ευρώ σε 2,40 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 15,5% σε σύγκριση με 14,0% το τέταρτο τρίμηνο του 2011. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της οικονομίας απέναντι στην αλλοδαπή ήταν 0,3 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011 (που οι δανειακές ανάγκες ανέρχονταν σε 2,8 δισ. ευρώ) υπήρξε μείωση του καθαρού δανεισμού, λόγω της μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου – ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών – και της αύξησης των καθαρών εισοδημάτων και των (τρεχουσών και κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που λαμβάνονται από την αλλοδαπή – κυρίως λόγω μείωσης των τόκων που πληρώνει η χώρα με την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων της Ελληνικής Κυβέρνησης με εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα (PSI). 

Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της γενικής κυβέρνησης κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 ανέρχονταν σε 2,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011 που ήταν 2,8 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η αύξηση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης το τρίτο τρίμηνο του 2012 οφείλεται κυρίως σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις της Γενικής Κυβέρνησης στα πλαίσια του προγράμματος των κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένες τράπεζες. Τα στοιχεία αυτά έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω με τη διάθεση των τελικών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος μιας συγκεκριμένης παρέμβασης από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).