Το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης της Delphi Luxembourg για τις μετοχές της S&Β, ήτοι 5,8 ευρώ ανά μετοχή, κρίνεται εύλογο και δίκαιο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας βάσει και της έκθεσης του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.  

Αναλυτικά όπως αναφέρεται στη Αιτιολογημένη Γνώμη του ΔΣ που σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα:

Έχοντας λάβει υπόψη όλα τα προαναφερθέντα, και υποθέτοντας ότι όλες οι δηλώσεις και δεσμεύσεις ως προς τα μελλοντικά αποτελέσματα που περιέχονται στο Πληροφοριακό Δελτίο είναι ακριβείς και αληθείς, η αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι η ακόλουθη: 

1. Το προσφερόμενο Αντάλλαγμα: 

(α) ικανοποιεί τις επιταγές του Νόμου, 
(β) φαίνεται να είναι, σύμφωνα με την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου και υπό τις παραδοχές και υποθέσεις που αναφέρονται στην Έκθεσή του, και από αυστηρά χρηματοοικονομικής άποψης, την 15.4.2013, δίκαιη και εύλογη για τους μετόχους της Εταιρίας,

Αντίστοιχα στην έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου αναφέρεται:

Ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος στην Έκθεσή του καταλήγει ότι: 

«Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, των εργασιών που έγιναν και των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς, και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας ανάλυσης, φαίνεται ότι αυστηρά από χρηματοοικονομικής άποψης, κατά την 15.4.2013, η τιμή των 5,80€ ανά μετοχή η οποία προσφέρεται με τη Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης είναι, κατά την άποψή μας, δίκαιη και εύλογη για τους μετόχους της Εταιρείας.»