Στην Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, η οποία έχει ήδη με τη δημοσιευθείσα Πρόσκληση οριστεί για την 24η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και η λήψη απόφασης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις 19 Απριλίου 2013, πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, στην οποία παρέστησαν μέτoχoι, πoυ εκπροσωπούσαν το 18,21% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή κάτω από τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επομένως, δεν υπήρξε η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης.