Την αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής της Coca Cola HBC στο ΧΑ ανακοίνωσε πριν από λίγο η διοίκηση του ΧΑ. Η αναστολή διαπραγμάτευσης  θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση της πρότασης. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς, η CCHBC θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας προκειμένου να εγκριθεί η διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το XA, υπό την προϋπόθεση σχετικής έγκρισης από την ΕΚ.
Η εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρίας στην standard κατηγορία του LSE θα αρθεί με ισχύ από τις την 29 Απριλίου 2013.

Η διαπραγμάτευση των Μετοχών της CCHBC θα ξεκινήσει ταυτόχρονα στο LSE  με το σύμβολο CCH  και στο Χρηματιστήριο Αθηνών με το σύμβολο EEE  και η κανονική διαπραγμάτευση των ADS της CCHBC θα ξεκινήσει στο NYSE κατά το άνοιγμα των αγορών την 29
Απριλίου 2013.

Η Coca-Cola HBC AG ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης  που διενεργήθηκε σύμφωνα με τον ν. 3461/2006  για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές της CCHBC με αναλογία μία Mετοχή της Εταιρίας προς μια Mετοχή της CCHBC.
Ταυτόχρονα με τη Δημόσια Πρόταση, η CCHBC υπέβαλε ξεχωριστή προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρίας που βρίσκονται στις Η.Π.Α. και προς όλους τους κατόχους Αμερικανικών αποθετηρίων μετοχών (American depositary shares) που αντιπροσωπεύουν Μετοχές της Εταιρίας   οπουδήποτε και αν βρίσκονται.
Η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε στις 19 Μαρτίου 2013 και έληξε στις 19 Απριλίου 2013 και κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, συνολικά 355.009.967 κοινές μετοχές της εταιρίας  προσφέρθηκαν στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,85% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της.
Την 18η Απριλίου 2013, η Financial Conduct Authority ενεργούσα ως UK Listing Authority  και το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου  επιβεβαίωσαν ότι εγκρίθηκε η αίτηση για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της CCHBC   στην premium κατηγορία της
Official List και προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του LSE.   Την 19η Απριλίου 2013, το Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας
Υόρκης  ενέκρινε την εισαγωγή των Αμερικανικών αποθετηρίων μετοχών (American depositary shares) που αντιπροσωπεύουν Μετοχές της CCHBC   υπό τον όρο της γνωστοποίησης έκδοσής τους.
Ενόψει των ανωτέρω, η προϋπόθεση και οι αιρέσεις της Δημόσιας Πρότασης και οι αιρέσεις της Δημόσιας Πρότασης Η.Π.Α. έχουν πληρωθεί και Δημόσια Πρόταση θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους όρους της.

Δικαίωμα Εξαγοράς
Καθώς η CCHBC θα κατέχει τουλάχιστον 90% του συνόλου των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η CCHBC θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς για την απόκτηση των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρίας COCA-COLA HBC AG
 
Δικαίωμα Εξόδου
Καθώς η CCHBC θα κατέχει τουλάχιστον 90% του συνόλου των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, οι κάτοχοι των Μετοχών της Εταιρίας, που δεν έχουν αποδεχθεί ή δεν έχουν αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, έχουν τo δικαίωμα από σήμερα (υπό την επιφύλαξη όμως των όσων περιγράφονται κατωτέρω) μέχρι την 23 Ιουλίου 2013 (η “Περίοδος Δικαιώματος Εξόδου”), σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409/29.12.2006 της ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει, είτε (i) να πωλήσουν τις Μετοχές της Εταιρίας που τους ανήκουν μέσω συναλλαγών στο ΧΑ έναντι €13,58 ανά μετοχή (μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε επιβαλλόμενων φόρων, αμοιβών, εξόδων και δικαιωμάτων εκκαθάρισης), αλλά υπό την επιφύλαξη της αναμενόμενης αναστολής διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, όπως περιγράφεται
κατωτέρω, είτε (ii) να επιλέξουν να λάβουν Μετοχές της CCHBC (σε οιαδήποτε εκ των μορφών που προσφέρθηκαν στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης). Εντούτοις, αναμένεται ότι το αντάλλαγμα σε μετοχές δεν θα είναι δυνατόν να παραδοθεί πριν από την πάροδο περίπου οκτώ εργασίμων ημερών μετά την λήξη της Περιόδου του Δικαιώματος Εξόδου. Η CCHBC αναμένει ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς με αντάλλαγμα σε μετοχές θα προηγηθεί της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του δικαιώματος εξόδου.