Μνημόνιο Συναντίληψης με την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, για την ΑΕΓΕΚ, υπέγραψε η Άκτωρ, θυγατρική της Ελλάκτωρ, στις 19 Απριλίου. 

Το μνημόνιο περιλαμβάνει τα εξής: 

(α) την απόκτηση από την ΑΚΤΩΡ μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, αφού πρώτα μετατραπούν σε προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, 

(β) την απόκτηση από την ΑΚΤΩΡ μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,992% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΑΕ, και 

(γ) την ανάληψη από την ΑΚΤΩΡ της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ΑΕΓΕΚΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ για τα υπό εκτέλεση έργα της, με σκοπό την εύρυθμη, έγκαιρη και απρόσκοπτη αποπεράτωσή τους.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα μέχρι την 31.5.2013.