Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 22/4/2013 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών η παρουσίαση της Attica Bank στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε η επικείμενη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας, κος Ιωάννης Γαμβρίλης, ο οποίος τόνισε ότι η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και επανέλαβε ότι ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας έχει εκφράσει την πρόθεσή του να διατηρήσει ή και να διευρύνει τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό και ασφαλές περιβάλλον απευθύνοντας ταυτόχρονα κάλεσμα σε όλους τους επενδυτές, στρατηγικούς και μη να συμμετάσχουν στο εγχείρημα.

Όπως είναι γνωστό η Τράπεζα πραγματοποιεί αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της μέσω: α) καταβολής μετρητών και έκδοσης νέων κοινών μετοχών ύψους 199,4 εκ. ευρώ και β) έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 199,4 εκ. ευρώ, το οποίο θα φέρει σταθερό επιτόκιο της τάξης του 9%.

Ταυτόχρονα η Τράπεζα λαμβάνει μέριμνα ώστε σε περίπτωση μη επίτευξης των απαιτούμενων ποσών για την κάλυψη της ΑΜΚ και του ΜΟΔ, οι επενδυτές να είναι σε θέση να λάβουν πίσω τα κεφάλαια που έχουν δεσμεύσει για τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ και στο ΜΟΔ.

Την παρουσίαση των εκτιμήσεων για την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών, τα βασικά μεγέθη του Ομίλου της Attica Bank για το 2012 και την περαιτέρω ανάλυση των όρων της αύξησης κεφαλαίου ανέλαβαν εκ μέρους του Ομίλου της Attica Bank:

Η κα Πολυξένη Τριανταφύλλου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Εταιρικής Επικοινωνίας

Ο κος Αθανάσιος Τσάδαρης, Διευθυντής Χρηματαγορών και Διαχείρισης Διαθεσίμων και

Ο κος Θεόδωρος Κρίντας, Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Αντιπρόεδρος της Ένωσης

Παρά την ύφεση, η Attica Bank εξακολουθεί να διαθέτει θετικά ίδια κεφάλαια, χαμηλότερους δείκτες καθυστερήσεων δανείων και μικρότερη εξάρτηση από τη χρηματοδότηση μέσω Ευρωσυστήματος σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου.

Με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων δίνεται στην Attica Bank η ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και να εφαρμόσει ένα επιχειρηματικό πλάνο το οποίο προβλέπει την ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια μέσω προσεκτικών κινήσεων.