Αύξηση  πωλήσεων κατά 17% παρουσίασε η FG Europe  σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 και  17%  αύξηση κερδών προ φόρων σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Σημειώνεται ότι  με δεδομένο ότι οι πωλήσεις του α΄ τριμήνου δεν είναι ενδεικτικές των εν συνεχεία πωλήσεων, η Διοίκηση της Εταιρείας είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για τη συνέχεια.

 Στην παρουσίαση έγινε εκτενής αναφορά, στην θετική πορεία του Ομίλου το 2012, στη σημαντική αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, στη διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα, στην ικανοποιητική κερδοφορία, στην αύξηση των εσόδων στον τομέα της ενέργειας και στη νέα σημαντική συμφωνία συνεργασίας της εισηγμένης, με τη Midea Group.

Οσιν αφορά στο 2012 τα καθαρά μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν σε 4,79 εκατ. ευρώ έναντι  4,17 εκατ.  ευρώ των αντίστοιχων του 2011, αυξημένα κατά 14,86%.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων, (EBITDA), σημαντικά αυξημένα κατά 38,65%, ανήλθαν το 2012 σε  14,42 εκατ.  ευρώ έναντι   10,40 εκατ.  ευρώ αυτών του 2011. Ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε 12,98% έναντι 10,43% του αντίστοιχου του 2011, αυξημένος κατά 2,55 μονάδες.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν το 2012 σε 29,57 εκατ.  ευρώ έναντι   28,12 εκατ.  ευρώ των αντίστοιχων του 2011, αυξημένα κατά 5,15%.Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το 2012 σε  111,12 εκατ.  ευρώ έναντι πωλήσεων Ευρώ 99,72 εκατ. του 2011, αυξημένες κατά 11,43%.

Τα έσοδα του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας το 2012 υπερδιπλασιάσθηκαν σημειώνοντας αύξηση 111,84%, ανερχόμενα συνολικά σε Ευρώ 11,63 εκατ. έναντι   5,49 εκατ.  ευρώ των αντίστοιχων του 2011, λόγω κυρίως της λειτουργίας του νέου Αιολικού Πάρκου της κατά 100% θυγατρικής της R.F ENERGY A.E., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε., ισχύος 35,4 MW, στην Ερμιόνη Αργολίδος.

Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών από τη μητρική Εταιρεία ανήλθαν συνολικά το 2012 σε 99,27 εκατ.  ευρώ, έναντι 93,82 εκατ.  ευρώ των αντίστοιχων πωλήσεων του 2011, αυξημένες σε ποσοστό 5,80%.

Οι πωλήσεις των κλιματιστικών, αυξημένες κατά 7.07% ανήλθαν το 2012 σε  94,18 εκατ.  ευρώ έναντι  87,96 εκατ.  ευρώ των αντίστοιχων πωλήσεων του 2011, με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε Ευρώ 56,84 εκατ.

Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO με την αναβάθμιση και την προσθήκη νέων προϊόντων στην γκάμα, αυξήθηκαν κατά 48,30% ανερχόμενες σε  1,75 εκατ.  ευρώ έναντι  1,18 εκατ.  ευρώ αυτών της προηγούμενης χρήσης.

Οι πωλήσεις των προϊόντων SHARP (Λευκών και Μαύρων συσκευών) ανήλθαν το 2012 σε   3,35 εκατ.  ευρώ έναντι   4,75 εκατ. ευρώ του 2011, μειωμένες σε ποσοστό 29,47%.

Επίσης αναφέρθηκαν :

Η σημαντική κατά 62,52% αύξηση των πωλήσεων κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά λόγω κυρίως της αύξησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και της στροφής των καταναλωτών σε εναλλακτικές πηγές για την κάλυψη των αναγκών τους σε θέρμανση.

Η διατήρηση των εξαγωγών της Εταιρείας σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 60,35% των πωλήσεων του κλιματισμού και το 57,18% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας.

Η κάλυψη σχεδόν του συνόλου των πωλήσεων της Μητρικής από τις πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών (99,8%).

Η μείωση το 2012 των γενικών εξόδων κατά 5,27% και η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 35,47%.

Η τήρηση από την Εταιρεία και τον Όμιλο των προβλεπόμενων από τη σύμβαση του Ομολογιακού Δανείου δεικτών.

Η παράταση για δύο έτη, με τη συναίνεση των Ομολογιούχων, βάσει της δυνατότητος που παρήχετο από τη σύμβαση, της διάρκειας του Ομολογιακού Δανείου που εξέδωσε το 2008 η Εταιρεία.

Η συμφωνία συνεργασίας της Εταιρείας με την Midea Group στον κλιματισμό από το Μάιο του 2012 και από το Μάρτιο του τρέχοντος έτους στον τομέα των Λευκών Συσκευών και στα αναμενόμενα οφέλη από τη συνεργασία αυτή για την Εταιρεία και τον Όμιλο συνολικά.

Οι νέες προοπτικές που δημιουργούνται για την Εταιρεία από τις πωλήσεις των προϊόντων SHARP μετά την επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας συνεργασίας με τον οίκο και την επίτευξη νέων ανταγωνιστικών τιμών για τα προϊόντα SHARP σε σχέση με ομοειδή προϊόντα του ανταγωνισμού.

Αναφορικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας ότι :

Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν λάβει ήδη άδειες παραγωγής ύψους 294 MW στη Νότιο Εύβοια και αναμένονται επίσης άδειες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικούς σταθμούς στην ίδια περιοχή, συνολικής ισχύος 69MW.

Εντός του 2012 η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου CITY ELECTRIC Α.Ε. έλαβε άδεια παραγωγής για θαλάσσιο Αιολικό Πάρκο συνολικής ισχύος 498,15 MW στη θαλάσσια περιοχή Βορειοανατολικά της Λήμνου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στην ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. χορηγήθηκαν το 2012, 4 νέες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο, ισχύος 9,328 MW.

Για το 2013 οι στόχοι της Διοίκησης του Ομίλου είναι :

Η διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα και η συνεχής επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού, όπου ήδη διαθέτει ισχυρή παρουσία .

Η διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην εσωτερική αγορά στον τομέα του κλιματισμού.

Η δυναμική παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων (κλιματιστικών και λευκών συσκευών) της Midea Group.

Η ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων SHARP και ESKIMO στην εσωτερική αγορά.

Η ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας.

Η επίτευξη οικονομιών κλίμακος και σφιχτότερη οργανωτική δομή με την σχεδιαζόμενη απορρόφηση των δύο κατά 100% θυγατρικών της εταιρειών.

Η επιδίωξη συμφωνίας για ένα νέο Ομολογιακό Δάνειο εντός του έτους.

Η διερεύνηση δημιουργίας θυγατρικής εταιρείας στο εξωτερικό με σκοπό την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου.

Η ωρίμανση της αδειοδοτικής διαδικασίας στο μεγάλο έργο της Εύβοιας. Επικείμενη συμφωνία για τη χρηματοδότηση του έργου από τράπεζες, όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.

Η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων στον τομέα της ενέργειας, λόγω της αναμενόμενης είσπραξης από το δημόσιο, επιχορήγησης (ύψους 15,5 εκατ. € περίπου).