Στα 2,36 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤΑΜ) στο α' τρίμηνο του 2013 για τον όμιλο Σαράντη έναντι κερδών 1,15 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 105,21%.
Αναλυτικά, το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου σημείωσε σημαντική βελτίωση κατά το Α’ τρίμηνο του 2013 διαμορφούμενο σε 49,20% από 46,83% το Α’ τρίμηνο του 2012λόγω ευνοϊκότερων συμφωνιών προμήθειας υλών και υπηρεσιών. 
Η λειτουργική μόχλευση και ο έλεγχος των λειτουργικών δαπανών που προστέθηκαν στο βελτιωμένο περιθώριο μικτού κέρδους, οδήγησαν σε ουσιώδη άνοδο στην κερδοφορία και σημαντική βελτίωση στα περιθώρια κέρδους του Ομίλου. 

Συγκεκριμένα: 

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 46,54% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 5,03% από 3,31% το Α’ τρίμηνο του 2012. 
Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά 103,93% στα €3,29 εκ. από €1,61 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2012, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 6,52% από 3,09% την αντίστοιχη περίοδο του 2012. 

Τα Κέρδη Μετά Φόρων και Μετά Δικαιωμάτων Μειοψηφίας (EATAM) παρουσίασαν ουσιώδη αύξηση κατά 105,21% φτάνοντας τα 2,36 εκ. ευρώ από 1,15 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και το περιθώριο ΕΑΤΑΜ ανήλθε σε 4,68% από 2,20% το Α’ τρίμηνο του 2012.
Ακόμα πιο εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 126,34% παρουσίασαν τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) στα 0,07 ευρώ ανά μετοχή από 0,03 ευρώ ανά μετοχή το Α’ τρίμηνο του 2012. 


Όσον αφορά τις ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου, αξίζει να αναφερθεί ότι η αύξηση πωλήσεων κατά περίπου 2% που παρουσίασαν οι χώρες του εξωτερικού (οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου) αντιστάθμισαν την κατά 11% πτώση πωλήσεων που παρατηρήθηκε στην ελληνική αγορά η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επίπτωση από το καθυστερημένο Ορθόδοξο Πάσχα σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο το οποίο ενσωμάτωνε τις σχετικές εποχιακές πωλήσεις. 

Κατά την διάρκεια του Α’ τριμήνου του 2013 ο Όμιλος Σαράντη πέτυχε να διατηρήσει και να διευρύνει τις καθαρές ταμειακές ροές του και να μειώσει περαιτέρω τον τραπεζικό δανεισμό του κατά περίπου 6 εκ. ευρώ. 

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει την net cash θέση του στα 5,34 εκ. ευρώ από 1,05 εκ.ευρώ που ήταν στο τέλος του 2012. Παράλληλα, αξιοσημείωτη είναι και η αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης καθώς το απασχολημένο κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις του Ομίλου διατηρείται σε χαμηλό επίπεδο στο 28,51% συγκριτικά με 28,29% κατά το τέλος του 2012. 

Η διοίκηση του Ομίλου όπως πάντα παραμένει επικεντρωμένη στους στρατηγικούς άξονες που υποστηρίζουν και εξασφαλίζουν την αναπτυξιακή πορεία του και συνίστανται στην οργανική ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων και των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, στην αύξηση των μεριδίων αγοράς, καθώς και στην εξεύρεση πιθανών εξαγορών στις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος.