Ο εγχώριος κλάδος της επεξεργασίας ιχθύων εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε. (www.hellastat.com). Η κατανάλωση των προϊόντων του κλάδου εμφανίζει πτωτική πορεία, με τη μείωση πάντως στο λιανικό κομμάτι της αγοράς να είναι αρκετά μικρότερη σε σχέση με άλλους τομείς τροφίμων.  Μεγαλύτερη υποχώρηση εντοπίζεται στο χονδρικό εμπόριο λόγω των αρνητικών εξελίξεων που επικρατούν κυρίως στις εταιρείες εστίασης.

Αναλυτικά, τα εστιατόρια και ταβέρνες υφίστανται υψηλή μείωση των εσόδων τους, ενώ η υποχώρηση της αγοράς εντάθηκε μετά το Σεπτέμβριο του 2011, όταν και ο ΦΠΑ της εστίασης αυξήθηκε από 8% σε 23%.Επίσης, πτώση εντοπίζεται και στη ζήτηση υπηρεσιών catering, καθώς οι εταιρείες περιορίζουν τα κονδύλια που διαθέτουν για εκδηλώσεις συνεστιάσεων, προώθησης, διαφήμισης κ.λπ.

Ανταγωνιστικές πιέσεις προέρχονται από εισαγωγές έτοιμων κατεψυγμένων προϊόντων, οι οποίες καλύπτουν σημαντικό μέρος της εγχώριας κατανάλωσης. Η εισαγωγική διείσδυση είναι σημαντική, τόσο στα επώνυμα προϊόντα, όσο και στα private label. Τομείς με μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης, λόγω του αρχικού ακόμα σταδίου στο οποίο βρίσκονται, αποτελούν τα επεξεργασμένα αλιεύματα, καθώς και τα έτοιμα κατεψυγμένα γεύματα που παρασκευάζονται με βάση τα θαλασσινά.

Δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών που χαρακτηρίζουν την εγχώρια αγορά οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω την εξωστρέφειά τους στο εξωτερικό, όπου οι συνθήκες κατανάλωσης είναι σαφώς ευνοϊκότερες.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 43 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

Ο Κύκλος Εργασιών του εταιρειών επεξεργασίας και εμπορίας ιχθύων του δείγματος το 2011 εμφάνισε ήπια υποχώρηση κατά 1,8%, στα  302,42 εκ. ευρώ, μετά από μια χρονιά σταθερότητας.
Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 14,2% στα  21,25 εκ. ευρώ, κυρίως λόγω των αποτελεσμάτων των δύο ηγέτιδων εταιριών ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε. και ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ωστόσο, κατεγράφησαν προ φόρων ζημιές ύψους  1,63 εκ. ευρώ, έναντι κερδών  2,30 εκ. ευρώ το 2011.
Το μέσο περιθώριο μικτών κερδών του κλάδου το 2011 υποχώρησε κατά μια μονάδα, σε 18,5%. Τα  περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ δεν εμφάνισαν αξιόλογη μεταβολή διαμορφούμενα σε 7,1% και 1% αντίστοιχα.
Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας διαμορφώθηκαν σε 1,35 και 1,10 αντίστοιχα.
Οι Απαιτήσεις εισπράχθηκαν μετά από 4,5 μήνες, ενώ τα Αποθέματα διακρατήθηκαν επί 36 ημέρες.
Ο Εμπορικός Κύκλος σχηματίστηκε στις 67 ημέρες.
Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια βελτιώθηκε σε 2,4 προς 1 (από 2,6 προς 1 το 2010)
Η μέση αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RοΕ) το 2011 συνέχισε την καθοδική πορεία των τελευταίων ετών, φτάνοντας στο 1,1%.