Πρόστιμο ύψους 4.299.163,99 ευρώ επέβαλε στη ΔΕΣΦΑ, με ομόφωνη απόφασή της, η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, θεωρώντας ότι η ευταιρεία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΔΕΣΦΑ) καταχράστηκε τη μονοπωλιακή της θέση στην πρωτογενή αγορά υπηρεσιών μεταφοράς φυσικού αερίου, με την άρνησή της να εξασφαλίσει τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο δίκτυο και χρήση των εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα από την «Αλουμίνιον Ανώνυμος Εταιρεία» (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ).

Η εν λόγω άρνηση πρόσβασης στις συγκεκριμένες διευκολύνσεις/υποδομές που συνέβη στο διάστημα από τον Νοέμβριο του 2009 μέχρι και το Μάιο του 2010 κρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι συνιστά σοβαρή παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού και ότι είχε επιζήμιες επιπτώσεις στην ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς προμήθειας φυσικού αερίου (αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδας), διότι απέκλεισε τη δυνατότητα της Καταγγέλλουσας, ως Επιλέγοντος Πελάτη, να προμηθευτεί φυσικό αέριο από άλλον προμηθευτή, πλην της Δημόσιας Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΠΑ), μητρικής εταιρίας του ΔΕΣΦΑ, είτε για δική της χρήση (της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ), είτε για μεταπώληση σε άλλους Επιλέγοντες Πελάτες.

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή με την απόφασή της:

- επέβαλε πρόστιμο ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (4.299.163,99 ευρώ) στον ΔΕΣΦΑ για παράβαση των άρθρων 2 του Ν. 703/1977, όπως ίσχυε και 102 ΣΛΕΕ,

- διέταξε τον ΔΕΣΦΑ να παραλείπει στο μέλλον τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και

- απείλησε, σε περίπτωση επανάληψης των ως άνω παραβάσεων, το ΔΕΣΦΑ με χρηματική ποινή ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής του.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού με προηγούμενη ομόφωνη απόφασή της είχε αποδεχθεί την ανάληψη δεσμεύσεων από μέρους της μητρικής του ΔΕΣΦΑ εταιρείας ΔΕΠΑ, για παύση πιθανολογούμενων παραβάσεων στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου και στην αγορά δευτερογενούς πρόσβασης στο δίκτυο, προκειμένου να διασφαλιστεί, ιδίως, ο διαχωρισμός της προμήθειας από τη μεταφορά φυσικού αερίου, η παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά και η αυξημένη ευελιξία των πελατών ως προς τη διαχείριση των συμβάσεών τους με τη ΔΕΠΑ, η σταδιακή μείωση δυναμικότητας που δεσμεύει η ΔΕΠΑ στα σημεία εισόδου του δικτύου και η αποτελεσματικότερη έτσι πρόσβαση των ανταγωνιστών στην αγορά.