Την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,09 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τέρνα Ενεργειακή.
Ειδικότερα, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 9.838.716 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,39 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.838.716 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,39 ευρώ σε 0,30 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,09 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γ. Περιστέρης ανέφερε ότι το 2012 αυξήθηκαν τα λειτουργικά της αποτελέσματα και η ισχύς των παραγόμενων μονάδων της, ενώ για το 2013 αναμένεται αύξηση μεγεθών, καθώς έργα που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία.

Σημειώνεται ότι πέρυσι η ισχύς των μονάδων αυξήθηκε κατά 188 MW κυρίως στο εξωτερικό (138 MW στις ΗΠΑ, 18 MW στην Πολωνία, 30 MW στη Βουλγαρία, 2 MW στην Ελλάδα).  Ακόμη, η εταιρεία, θα δώσει έμφαση στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, αφού πρόκειται να συμμετάσχει στους περισσότερους σχετικούς διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν.