Διαγωνισμό για την κατασκευή φωτοβολταϊκού 1,99 μεγαβάτ στη ΒΙΠΕ Δράμας, προκήρυξε η ΔΕΗ Ανανανεώσιμες, θυγατρική της ΔΕΗ. 

Ο διαγωνισμός αφορά τη μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του φωτοβολταϊκού, ενώ η κατακύρωσή του θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.250.000 ευρώ (1.130 ευρώ ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ), ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 13η Ιουνίου 2013.