Την αλλαγή χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 9.500.000 ευρώ, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κορρές.

Η Εταιρεία Κορρές Α.Ε., ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αξιολογώντας το οικονομικό περιβάλλον και το πλάνο λειτουργίας και ανάπτυξης της εταιρείας, αποφάσισε στις 29.4.2013 την αλλαγή χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 9.500.000 ευρώ που πραγματοποιήθηκε, βάσει της από 30.6.2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις των ποσών που αποφασίστηκαν ανά κατηγορία χρήσης για τοαδιάθετο υπόλοιπο των 2.564.533 ευρώ κατά τη λήξη του β’ εξαμήνου του 2012, σε σχέση με αυτά που περιλαμβάνονταν στο εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο, είναι οι ακόλουθες: 

Μεταφέρονται τα παρακάτω ποσά, 

1) 100.000 ευρώ από τις δαπάνες διαφήμισης - προώθησης προϊόντων στο εξωτερικό. 
2) 1.500.000 ευρώ από τη συμμετοχή σε εταιρεία με σκοπό την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών Εξωτερικού.