Ζημιές ύψους  10,97 εκατ. ευρώ παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο τυο 2013  η εταιρεία Τηλέτυπος (Mega Channel) από τα 4,29 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε στα 17,93 εκατ. ευρώ από τα 24,43 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα, σε επίπεδο μητρικής, το πρώτο τρίμηνο οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 10,57 εκατ. ευρώ από τα 4,56 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών εμφάνισε πτώση στα 17,76 εκατ. ευρώ από τα 24,08 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Νωρίτερα, η εταιρεία ανακοίνωσε πως εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων αρνητικών οικονομικών συγκυριών, με αποτέλεσμα οι μετοχές να παραμένουν στην κατηγορία επιτήρησης από τις 8/4/2011.

Οι συνέπειες αυτές είναι εμφανείς στη μείωση του κύκλου εργασιών και στη πιστοδοτική περίοδο προς πελάτες με επαχθείς επιπτώσεις επί της ταμιακής ρευστότητας. Η διοίκηση επιμένει στη μείωση κόστους λειτουργίας και κόστους παραγωγής ιδίου προγράμματος και επαυξάνει τις προσπάθειες.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τηλέτυπος στις 18/4/2013 ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 15.118.950 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 50.396.500 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.