Πλήρως εγγυημένη είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 457 εκατ. ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης 4,5 δισ. ευρώ της Alpha Bank, με τον δείκτη κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων να διαμορφώνεται στο 13,7%, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της τράπεζας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank αποφάσισε και ανακοίνωσε σήμερα τους όρους της αύξησης του μετοχικού της Κεφαλαίου έως το ποσό των 550 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το ανακοινωθέν σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης 4,5 δισ.ευρώ.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα αποτελείται από εγγυημένη έκδοση νέων κοινών μετοχών μετά μεταβιβάσιμου δικαιώματος προτιμήσεως αρχικά υπέρ των κατόχων κοινών μετοχών ύψους 457 εκατ. ευρώ καθώς και από ιδιωτική τοποθέτηση 93 εκατ. ευρώ σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως.

Το εναπομείναν μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως συνολικού ποσού 4,5 δισ.ευρώ θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος («ΤΧΣ») διά απευθείας εγγραφής. Η τιμή διαθέσεως για όλες τις νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με προσφορά δικαιωμάτων, την ιδιωτική τοποθέτηση και τη διάθεση στο ΤΧΣ ορίζεται σε 0,44 ευρώ ανά μετοχή.

Για κάθε νέα κοινή μετοχή, την οποία αποκτούν οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, θα λάβουν, έναν παραστατικό τίτλο δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών («Warrant»), πλήρως διαπραγματεύσιμο, ο οποίος δίδει το δικαίωμα ανακτήσεως των μετοχών για τις οποίες έχει εγγραφεί το ΤΧΣ εξαμηνιαίως, για τα επόμενα 4,5 έτη, στην τιμή διαθέσεως πλέον ενός ετήσιου περιθωρίου. Η έκδοση είναι πλήρως εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ματαίωση της υλοποίησης των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως περί ταυτοχρόνου μειώσεως και αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης στο πλαίσιο συνενώσεως (reverse split) των κοινών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της τελευταίας.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Alpha Bank, Γιάννης Σ. Κωστόπουλος ανέφερε ότι το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης που έχει ανακοινωθεί καθώς και η εξαγορά της Εμπορικής αποτελούν ορόσημα στην ιστορία της τράπεζας.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίζεται από τους μετόχους της τράπεζας και από έναν σημαντικό αριθμό υψηλής ποιότητας επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Alpha Bank με την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, την θέση της στην αγορά καθώς και το αφοσιωμένο προσωπικό της, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους πελάτες της και να συνεισφέρει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε ότι «η Alpha Bank σήμερα είναι η πρώτη Ελληνική Τράπεζα η οποία έχει λάβει δεσμεύσεις καλύψεως από τον ιδιωτικό τομέα για την ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή του (10%) στην πλήρως εγγυημένη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 457 εκατ. ευρώ».


Σημειώνεται ότι η κάλυψη της εκδόσεως είναι πλήρως εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων (J.P. Morgan, Citigroup, HSBC και Crédit Agricole).

 

Βασικοί όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
 
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 550 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το ανακοινωθέν σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας 4,5 δισ. ευρώ, το οποίο συνοπτικά περιλαμβάνει:

- Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 457,1 εκατ. ευρώ μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

- Στους επενδυτές, οι οποίοι θα εξασκήσουν το σύνολο των απορρεόντων από τις μετοχές τους δικαιωμάτων προτιμήσεως, θα δοθεί το δικαίωμα να προεγγραφούν για νέες μετοχές αντιστοιχούσες σε μη ασκηθέντα δικαιώματα, έως 2 φορές τις μετοχές που έχουν αποκτήσει διά της ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως.

- Τα δικαιώματα προτίμησης προσφέρονται σε αναλογία 1,944456 νέες κοινές μετοχές για κάθε 1 παλαιά σε τιμή διαθέσεως 0,44 ευρώ ανά μετοχή.

- Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 92,9 εκατ.ευρώ , οι οποίες θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (υπό την αίρεση της λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν συνεννοήσεως με την κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων) σε επιλεγμένους στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές σε τιμή διαθέσεως 0,44 ευρώ ανά μετοχή.

- Το εναπομείναν μέρος του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης θα καλυφθεί από το ΤΧΣ, με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και έκδοση νέων κοινών μετοχών ύψους 4.021 εκατ.ευρώ, (οι οποίες δύνανται να αυξηθούν κατά 92,9 εκατ. ευρώ σε περίπτωση μερικής κάλυψης της ιδιωτικής τοποθέτησης).

- Η Τράπεζα θα εκδώσει 10.388.636.364 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων 1.038.863.636 σε συνδυασμό με την Έκδοση Δικαιωμάτων) ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της Εκδόσεως Δικαιωμάτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank θα ανέρχεται στο ποσό των 4.216.871.803,60 ευρώ διαιρούμενο σε 10.922.906.012 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και
200.000.000 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,70 ευρώ.

 
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα
 
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου / αρχές Ιουνίου 2013 μετά τη λήξη της περιόδου ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία θα διαρκέσει 15 ημέρες και υπό την αίρεση λήψεως των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.