Στην εξαγορά υβριδικών τίτλων άνω των 580 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η Eurobank, σύμφωνα με ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό. Η πώληση των τίτλων από τους κατόχους τους είναι εθελοντική.

Σύμφωνα με την τράπεζα η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί στην ονομαστική τους αξία με ταυτόχρονη υποχρέωση των κατόχων των τίτλων σε συμμετοχή σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, καλυπτόμενη με μετρητά, σε τιμή έκδοσης ίδια με την τιμή έκδοσης των κοινών μετοχών που θα εκδοθούν στην επικείμενη αύξηση των 5,8 δισ. ευρώ. Πρακτικά δηλαδή, στο τέλος της διαδικασίας οι επενδυτές θα πάρουν μετοχές αντί για μετρητά.

Για το θέμα αυτό η τράπεζα θα συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση στις 30 Μαίου και η νέα αύξηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Ιουνίου, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές. 

Η τράπεζα με ανακοίνωσή της σημειώνει πως σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup (Νοέμβριος 2012) οι τέσσερεις συστημικές ελληνικές τράπεζες έχουν υποχρέωση να αναλάβουνπρωτοβουλίες διαχείρισης στοιχείων του παθητικού τους με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων τους. 

Οπως αναφέρει "στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Τράπεζα») αποφάσισε τη διενέργεια προγράμματος διαχείρισης στοιχείων παθητικού (Liability Management Exercise – “LME”) με αποδέκτες τους κατόχουςπέντε σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series A, B, C, D and E) και μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2 («Οι Τίτλοι»). Ειδικότερα, το Δ.Σ. αποφάσισε η υλοποίηση του LME σε εθελοντική βάση να γίνει ως ακολούθως:

 A. εξαγορά από την Τράπεζα των Τίτλων στην ονομαστική τους αξία και 

B. ταυτόχρονη υποχρέωση συμμετοχής των κομιστών των Τίτλων με το ποσό της εξαγοράς σε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καλυπτόμενη με μετρητά, σε τιμή έκδοσης ίδια με την τιμή έκδοσης των κοινών μετοχών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €5.8 δισ. που κάλυψε το ΤΧΣ στο πλαίσιο του Ν. 3864/2010. 

Η συμμετοχή των κομιστών των τίτλων στο πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια και το σύνολο του ονομαστικού ποσού των τίτλων που θα αποδεχθεί η Τράπεζα δεν θα υπερβαίνει τα 580 εκ. ευρώ, έναντι συνολικού υπολοίπου στην αγορά ονομαστικής αξίας τίτλων 663 εκ. ευρώ, περίπου. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το LME, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 με θέμα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι ποσού 580 εκατομμύρια ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στους κατόχους πέντε σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series A, B, C, D and E) και μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετόχων της. 

Η παραπάνω πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας, επιπροσθέτως των €5.8 δισ. που πρόσφατα καλύφτηκαν από το ΤΧΣ. 

Η νέα αύξηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς Ιουνίου, μετά την έκδοση των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων".