Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τιςτροποποιήσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως αυτές οριστικοποιήθηκαν από το Διοικητικό του Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών  δημιουργείται νέα  αγορά  για τη διαπραγμάτευση των παραστατικών τίτλων (warrants) που θα διατεθούν στους ιδιώτες επενδυτές που συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) .
 Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην οικονομία, αναφέρει η ανακοίνωση, αλλά και όσα ισχύουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι τροποποιήσεις κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου αφενός να ρυθμιστούν θέματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και αφετέρου να αναθεωρηθεί ο τρόπος υπολογισμού του κριτηρίου της διασποράς, τόσο κατά την αρχική εισαγωγή, όσο και μετά από αυτήν, εναρμονίζοντας τους όρους της, αλλά και τις προϋποθέσεις εισαγωγής με τα όσα ισχύουν στην Ευρώπη. 


Πιο συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις αφορούν:
- Εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο ΧΑ των παραστατικών τίτλων (warrants) που θα διατεθούν στους ιδιώτες επενδυτές που συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). 
- Προστέθηκαν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον Κανονισμό, ώστε να υποστηριχθεί η εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο ΧΑ των Παραστατικών Δικαιωμάτων κτήσης Μετοχών (Warrants). Πρόκειται για τίτλους που θα εκδοθούν από το ΤΧΣ, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον επιτευχθεί η ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου τους. Θα έχουν ως υποκείμενη αξία τις μετοχές του ανακεφαλαιοποιούμενου πιστωτικού ιδρύματος και θα παρέχουν το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση ο δικαιούχος να αγοράσει μια συγκεκριμένη ποσότητα της υποκείμενης αξίας σε προκαθορισμένη τιμή, σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα warrants θα εισαχθούν - ταυτόχρονα με τις μετοχές - υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο μετά από αίτηση του πιστωτικού ιδρύματος και θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Παραστατικών Τίτλων.
- Αξιολόγηση της διασποράς των μετοχών των υπό ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων: Για την αξιολόγηση της διασποράς αυτής θα λαμβάνονται υπόψη είτε η υποχρέωση δέσμευσης των μετοχών που θα αποκτήσει το ΤΧΣ προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις του από την έκδοση των warrants (εφόσον η ΑΜΚ του πιστωτικού ιδρύματος ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, οι μετοχές που κατέχει το ΤΧΣ θα εξαιρούνται κατά τον υπολογισμό της διασποράς) είτε ο αριθμός των μετοχών και ο μέσος όρος του αριθμού των συναλλαγών (σε περίπτωση που η ΑΜΚ ολοκληρωθεί χωρίς την ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα). Στη δεύτερη περίπτωση ως κριτήρια αξιολόγησης της ικανοποιητικής διασποράς θα είναι ο μέσος όρος του αριθμού των μετόχων και των συναλλαγών επί των μετοχών των εταιριών που περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη του ΧΑ κατά τους προηγούμενους συνολικά έξι μήνες.
- Τρόπος υπολογισμού κριτηρίου διασποράς: Τροποποίηση του ποσοστού που πρέπει να κατέχει κάποιος μέτοχος, από 2% σε 5%, προκειμένου να μην προσμετράται στη διασπορά, τόσο κατά την πρώτη εισαγωγή όσο και κατά την τακτική αναθεώρηση ή κατά την εισαγωγή νέων μετοχών μετά από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η αξιοποίηση της δημόσιας διαθέσιμης πληροφορίας, σχετικά με τα ποσοστά των μετόχων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διαφάνεια αλλά και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007. Μέσω της εναρμόνισης αυτής, είναι δυνατή και η παρακολούθηση των ποσοστών διασποράς εταιριών και σε περιπτώσεις παράλληλης εισαγωγής σε περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
- Eπαναφορά σε παλαιότερα επίπεδα του ελάχιστου αριθμού προσώπων που προσμετράται για την επάρκεια της διασποράς κατά την εισαγωγήμιας εταιρίας στο χρηματιστήριο, από 2.000 σε 300 πρόσωπα ενώ για εταιρίες με μετοχές εκτιμώμενης κεφαλαιοποίησης μεγαλύτερη των 700 εκατ. ευρώ, από 7.000 σε 1.000 πρόσωπα αντίστοιχα.