Σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου υπερ παλαιών μετόχων, συνολικού ύψους μέχρι 660,281 εκατ. ευρώ προχωρεί η Marfin Investment Group μέσω δύο σειρών ομολογιών.

Η ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης είναι η 10η Μαΐου 2013 και η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης διαμορφώνεται από τις 16 Μαΐου έως και τις 30 Μαΐου 2013. Η περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμησης ξεκινά από τις 16 Μαΐου μέχρι τις 24 Μαΐου 2013. Σύμφωνα με την ανακοίνωση θα εκδοθούν μέχρι 660.281.301 ονομαστικές (άυλες) ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές. Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ανέρχεται σε 1 ευρώ. Το δικαίωμα προτίμησης θα είναι μεταβιβάσιμο και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Η πρώτη σειρά θα έχει 408.625.335 ομολογίες με τιμή μετατροπής στο 0,54 ευρώ, διάρκειας επτά ετών και επιτοκίων 7%. Η δεύτερη σειρά θα έχει 251.655.966 ομολογίες με τιμή μετατροπής 0,99 ευρώ, διάρκειας έξι ετών και επιτοκίου 6,3%.