Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων τον Μάρτιο, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί η μεταξύ τους διαφορά (περιθώριο).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, πτώση παρουσίασε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο. Αποτέλεσμα ήταν το επιτοκιακό περιθώριο να αυξηθεί κατά 0,05% και να διαμορφωθεί στο 3,06%.

Όσον αφορά στις καταθέσεις, ουσιαστικά αμετάβλητο στο 0,49% παρέμεινε, τον Μάρτιο του 2013, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 0,44%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 0,13% και διαμορφώθηκε στο 4,36%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 0,06% στο 2,72%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Μάρτιο του 2013, στο 14,78%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 0,14% και διαμορφώθηκε στο 7,96%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε περαιτέρω άνοδο κατά 0,04% μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,56%, ενώ το μέσο επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 10,02%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 0,18% στο 7,18% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, άνοδο κατά 0,09% στο 6,25% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρουσίασε μικρή πτώση 0,04% στο 5,80%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 0,14% και διαμορφώθηκε στο 3,18%. Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Μάρτιο του 2013, στο 5,78%.