Την διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή για το έτος χρήσης 2012, αποφάσισε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Μέτκα στις 8/5. 

H χθεσινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Μετκα Α.Ε.,  αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος ευρώ 0,25 ανά μετοχή για τη χρήση 2012. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, συνεπώς το ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι, μετά την παρακράτηση του φόρου, θα διαμορφωθεί σε ευρώ 0,1875 ανά μετοχή. 

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 10η Μαΐου 2013. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 14 Μαΐου 2013 (record date).