Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, τα καθαρά κέρδη  μετά από φόρους της Alpha Αστικά Ακίνητα ανήλθαν σε  1,3 εκατ. ευρώ έναντι  0,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε   3,3 εκατ. ευρώ  από  2,3 εκατ. ευρώ  κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012.