Στα 2.403,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων της Alpha Bank, ΑΛΦΑ συμπεριλαμβανομένης της αρχικής θετικής επίπτωσης από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ύψους 2.632,3 εκατ. ευρώ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώθηκε στο 13,9%2, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης και την εκταμίευση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) του υπολειπόμενου ποσού της ανακεφαλαιοποίησης.

Τα Ίδια Κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, ανέρχονταν σε 7,1 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2013.