Τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Alpha Bank, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα πωλήσουν έως 15 εκατ. μετοχές προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τη συμμετοχή τους στην αύξηση.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της τράπεζας προς το Χρηματιστήριο Αθηνών αναφέρονται τα εξής:

«Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. ανακοινώνει, κατόπιν αντιστοίχων ενημερώσεων αυτής, ότι Εκτελεστικά Μέλη, περιλαμβανομένου του Προέδρου, του Διοικητικού της Συμβουλίου προτίθενται, υπό την ιδιότητά των ως μετόχων της Τραπέζης, να συμμετάσχουν στην εγκριθείσα, δια της από 16.4.2013 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και, προς το σκοπό χρηματοδοτήσεως της υπόψη συμμετοχής των, να πωλήσουν έως 15 εκατ. μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος ή συμφερόντων των ιδίων. 

Μετά το πέρας των συναλλαγών, θα ακολουθήσουν οι κατά το νόμο οριζόμενες γνωστοποιήσεις».