Με πρόσκλησή της ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ καλούνται οι κ.κ. επενδυτές οι οποίοι συνεργάσθηκαν με την εταιρεία «ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» - ΜΤΟ ΑΕΠΕΥ, ήδη μετονομασθείσα σε «ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», να προβούν σε έγγραφη αναγγελία αξιώσεων που τυχόν διατηρούν κατά αυτής, εντός μηνός από την παρούσα δημοσίευση, στην έδρα της εταιρείας: 40,2 χλμ Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, 19002 Παιανία, τηλ: 2122128600, fax: 2122128650, e-mail: [email protected]