Ενίσχυση του σχετικού νομικού και θεσμικού πλαισίου, αλλά και αύξηση των ελέγχων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, που παρουσιάστηκε σήμερα.

Ειδικότερα, βασικοί άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι:

-Η βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου: Στόχος είναι η απλοποίηση της νομοθεσίας, αλλά και η ενίσχυση των κανόνων που αφορούν στη διαφανή λειτουργία του οργανισμού.

-Η ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων (φορολογικών και τελωνειακών): Προβλέπονται μεταξύ άλλων η δημιουργία και ενίσχυση λειτουργίας Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, η ενδυνάμωση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, η διαμόρφωση δεικτών αποδοτικότητας στην ανίχνευση και τη δίωξη πράξεων διαφθοράς, αλλά και η διενέργεια σεμιναρίων από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου προς τους ανώτερους υπαλλήλους του ΥΠΟΙΚ.  Ως προς τους εξωτερικούς ελέγχους (που αφορούν τους φορολογούμενους πολίτες) προβλέπεται η ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων, η αντικειμενική επιλογή υποθέσεων για τον έλεγχο βάσει επικινδυνότητας και η ενίσχυση του ποιοτικού ελέγχου.

-Η ενίσχυση της συνεργασίας  (εσωτερικής και εξωτερικής) και της ανταλλαγής πληροφοριών: Ζητούμενο είναι αναλυτικότερα η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως το Γενικό Επιθεωρητή, τον Εισαγγελέα και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Προβλέπεται ακόμη επέκταση της δυνατότητας διασταύρωσης στοιχείων από τρίτες πηγές και άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζει η Γ.Γ.Π.Σ. αναφορικά με την ηλεκτρονική (on-line) λήψη στοιχείων από τρίτους, μέσω συμφωνίας που θα καλύπτει ολόκληρο τον κρατικό τομέα.

-Η ενίσχυση της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της δημόσιας ακεραιότητας: Στόχοι είναι μεταξύ άλλων, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενθάρρυνση για καταγγελίες διαφθοράς στο ΥΠΟΙΚ, η δυνατότητα παροχής κινήτρων για καινοτόμες λύσεις μείωσης της διαφθοράς, η καθιέρωση μαθημάτων στα σχολεία για την ευαισθητοποίηση των μαθητών, αλλά και η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με τη δημιουργία τμήματος ενημέρωσης πολιτών σε κάθε μεγάλη Δ.Ο.Υ.

Όπως δήλωσε μετά τη σημερινή συνεδρίαση του συμβουλίου μεταρρύθμισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Στουρνάρας, η εφαρμογή του Σχεδίου αποσκοπεί «στην αυτοπροστασία της ίδιας της φορολογικής διοίκησης που πρέπει  να αποκαταστήσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία και να διαδραματίσει τον καθοριστικό ρόλο που της αναλογεί στην αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης».

Ο υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ομογενοποίηση των διαδικασιών και η ενίσχυση των κανόνων λειτουργίας που διέπουν τον φορολογικό μηχανισμό θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην απάλειψη  του φαινομένου της διαφθοράς.

Προς την κατεύθυνση αυτή, όπως είπε, εργάστηκε η Ομάδα Εργασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην φορολογική διοίκηση, η οποία και εκπόνησε το νέο Στρατηγικό Σχέδιο.