Υψηλές ζημιές, λόγω της καθίζησης του κατασκευαστικού τομέα, κατέγραψε το 2012 η βιομηχανία τσιμέντων «Χάλυψ», η οποία λειτουργεί στον Ασπρόπυργο Αττικής και ανήκει στον ιταλικό επιχειρηματικό όμιλο Italcementi. Η επιχείρηση είχε αρνητικά μεικτά αποτελέσματα (-3,58 εκατ. ευρώ), εξαιτίας της ανόδου του ενεργειακού κόστους και άλλων συντελεστών της παραγωγής, έναντι μεικτών κερδών 1,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (16,85 εκατ. ευρώ το 2010).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 69ο ισολογισμό της εταιρείας, τα έσοδά της τον χρόνο που πέρασε περιορίστηκαν στα 28,50 εκατ. ευρώ, από 42,18 εκατ. ευρώ το 2011 (64,59 εκατ. ευρώ το 2010 και 76,38 εκατ. ευρώ το 2009), παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 32,4% σε ποσοστό και κατά 13,68 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ζημιές 3,58 εκατ. ευρώ  έναντι κερδών 1,46 εκατ. ευρώ το 2011 και 17,32 εκατ. ευρώ το 2010.

Η «Χάλυψ» κατέγραψε ζημιές προ φόρων 34,49 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων 7,02 εκατ. ευρώ το 2011 και κερδών προ φόρων 9,90 εκατ. ευρώ το 2010 και 15,46 εκατ. ευρώ το 2009. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης οι καθαρές ζημιές ήταν 34,67 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι καθαρών ζημιών 7,14 εκατ. ευρώ το 2011.

Στη διάρκεια του 2011 η «Χάλυψ» είχε απορροφήσει τις θυγατρικές της εταιρείες ετοίμου σκυροδέματος «Ετ Μπετόν» και «Άμμος Ανάπτυξη Λατομείων Αττικής».