Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,02%, οριακά χαμηλότερο από το 4,05% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.
Η έκδοση καλύφθηκε κατά 1,75 φορές.