Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της ΕΛΒΑΛ προς την Ένωση Θεσμικών (Ε.Θ.Ε.), πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 14 Μαΐου 2013, παρουσίαση του Ομίλου ΕΛΒΑΛ. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε μια συνοπτική επισκόπηση στην πορεία, στις παραγωγικές εγκαταστάσεις και τα προϊόντα και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα του 2012. 

Η ΕΛΒΑΛ δραστηριοποιείται συνεχώς από το 1973 στους τομείς της έλασης και διέλασης αλουμινίου, παράγοντας προϊόντα για τη συσκευασία τροφίμων, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις μεταφορές, τον κατασκευαστικό κλάδο κλπ. Στις σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα, τη Μαγούλα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βουλγαρία έχουν επενδυθεί σημαντικά ποσά την τελευταία δεκαετία για τη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας με αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση του όγκου πωλήσεων. 

Κατά το 2012 ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου ξεπέρασε τους 331 χιλ. τόνους, αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το 2011, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 1.063,8 εκ. ευρώ από 1.062,3 εκ. ευρώ το 2011. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 80,8 εκ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών (EBITDA) σε 80,2 εκ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 22,6 εκ. ευρώ και τελικά τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε 21,7 εκ. ευρώ έναντι 17,4 εκ. ευρώ το 2011 (κέρδη ανά μετοχή σε 0,174 ευρώ από 0,140 ευρώ του 2011).
Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου, κατά το 2012, ανήλθαν σε 46,0 εκ. ευρώ, αλλά οι ισχυρές λειτουργικές εισροές οδήγησαν στη μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου στα 209,7 εκ. από 232,7 εκ. του 2011.