Ζημία, ύψους 27 εκατ. ευρώ, κατέγραψαν τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους του ομίλου ΤΙΤΑΝ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, έναντι ζημίας 19 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του περυσινού έτους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών του ομίλου, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, ανήλθε στα 243εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8%, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, EBITDA μειώθηκαν κατά 29% και έφθασαν τα 24 εκατ. ευρώ. Οι συναλλαγματικές διαφορές είχαν αρνητική επίδραση κατά 4% στον κύκλο εργασιών του ομίλου και κατά 7,7% στα λειτουργικά κέρδη EBITDA.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους,η εικόνα των βασικών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος διαφοροποιήθηκε ανά γεωγραφική περιοχή: σαφής, πλέον, πορεία ανάκαμψης στις ΗΠΑ, συνέχιση της καθίζησης στην Ελλάδα, ανθεκτικότητα, παρά τις αντίξοες συνθήκες στην Αίγυπτο, αναιμική ζήτηση, αλλά σταθερότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, περαιτέρω ανάπτυξη στην Τουρκία.

Στην Ελλάδα, η πρωτοφανής πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, ιδιωτικής και δημόσιας, συνεχίστηκε. Η ζήτηση τσιμέντου και δομικών υλικών,συνέχισε να υποχωρεί από το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο στο οποίο διαμορφώθηκε το 2012, αν και με ηπιότερους ρυθμούς. Προκειμένου να διατηρήσει σε λειτουργία τα εργοστάσια τσιμέντου στην Ελλάδα, ο Τιτάν έχει αποδυθεί σε αγώνα για την εξασφάλιση εξαγωγικών διεξόδων για την ελληνική παραγωγή. Συνολικά, στον Τομέα Ελλάδος και Δυτικής Ευρώπης, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 51 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 11%. Η βελτίωση οφείλεται αποκλειστικά στις κατά πολύ υψηλότερες εξαγωγές τσιμέντου. Τα  λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) παρουσίασαν ζημίες ύψους 3 εκατ. ευρώ από κέρδη 13 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου, στο τέλος του πρώτου τριμήνου, διαμορφώθηκε στα 630 εκατ. ευρώ, υψηλότερος κατά 35 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το τέλος του 2012, αλλά χαμηλότερος κατά 158 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 51 εκατ. ευρώ, υψηλότερος κατά 19% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2012, λόγω των κατά πολύ υψηλότερων εξαγωγών τσιμέντου φέτος. Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, EBITDA ανήλθαν σε ζημίες 2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών, ύψους 12 εκατ. ευρώ, το 2012.  Τα καθαρά αποτελέσματα της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, το πρώτο τρίμηνο του 2013, παρουσίασαν ζημίες, ύψους 17 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.