Μειωμένα έσοδα και κέρδη κατέγραψε το 2012 η εισαγωγική-εμπορική εταιρεία Luxottica Hellas, η οποία διαθέτει στην ελληνική αγορά γυαλιά ηλίου και οράσεως, καθώς και φακούς επαφής, με τα διεθνή σήματα Rayban, Cucci, Prada, Roberto Cavalli, Chanel και άλλα γνωστά σήματα.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της Luxottica Hellas τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 25,24 εκατ. ευρώ, από 28,83 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 12,5% σε ποσοστό και κατά 3,59 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση παρουσίασε πτώση των μεικτών κερδών στο επίπεδο των 9,19 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 12,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-20,4%), καθώς και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 4,67 εκατ. ευρώ (-30,3%).

Τελικώς, παρουσίασε κέρδη προ φόρων 4,46 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι κερδών προ φόρων 6,76 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, μειωμένα κατά 34% και ίσα προς το 17,7% των εσόδων της.

Τα καθαρά κέρδη της μετά την αφαίρεση των φόρων (1,89 εκατ. ευρώ έναντι 1,32 εκατ. ευρώ λόγω καταλογισμού διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων στη διάρκεια του 2012) ήταν ύψους 2,57 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 5,44 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 52,8% και ίσα προς το 101,6% των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης (2,53 εκατ. ευρώ).