Τις προοπτικές της για τα επόμενα χρόνια και την πορεία της με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και τα ετήσια αποτελέσματά της για τη χρήση του 2012 παρουσίασε σήμερα στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών η Χαλκόρ.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της εταιρίας τόνισαν ότι παρά τη συνεχή επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και το δύσκολο περιβάλλον στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ο όμιλος Χαλκόρ πέτυχε αύξηση κατά 5% του όγκου πωλήσεων του, διατηρώντας ή αυξάνοντας μερίδια αγοράς στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιείται.

Συγκεκριμένα, για τη χρήση 2012 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.259 εκατ. ευρώ έναντι 1.249 εκατ. ευρώ το 2011 αυξημένος κατά 1%. Η εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου στην οποία και είναι επικεντρωμένη η περαιτέρω ανάπτυξη, αποτέλεσε το 88% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σε σχέση με το 84% που ήταν το 2011, ενώ αποτέλεσε ποσοστό 4,4% περίπου των ελληνικών εξαγωγών (μη συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών).

Σε επίπεδο κερδοφορίας ομίλου, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 34,3 εκατ. ευρώ έναντι 49,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση πέρυσι, σημειώνοντας μείωση κατά 30%, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν το 2012 σε ζημίες 26 εκατ. ευρώ ή 0,2565 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 15,6 εκατ. ευρώ ή 0,1539 ευρώ ανά μετοχή το 2011.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρία, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2012 σε 13,4 εκατ. ευρώ έναντι 12,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,7%, ενώ τα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες προ φόρων) ανήλθαν το 2012 σε ζημίες 10,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11,3 εκατ. ευρώ το 2011 βελτιωμένα κατά 10,5%.

Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη διάρθρωση του ομίλου Χαλκορ και στη δυναμική παραγωγική του βάση με τις εννέα κύριες βιομηχανικές μονάδες σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Επίσης έγινε αναφορά στα προϊόντα του ομίλου καθώς και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αναφορά έγινε και στο επενδυτικό πλάνο του ομίλου τα τελευταία χρόνια, το οποίο συνολικά από το 2000 και μετά έχει ανέλθει σε 390 εκατ. ευρώ, προσανατολισμένο στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής. Το 2012 ο όμιλος Χαλκόρ πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους 24 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό αφορούσε τον όμιλο Ελληνικά Καλώδια στα πλαίσια της έναρξης επενδυτικού προγράμματος με κύριο στόχο την επέκταση της παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων.

Κλείνοντας την παρουσίαση έγινε αναφορά στις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση κατά την οποία εκτιμάται ότι, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό αλλά και τη διαφαινόμενη αστάθεια που συνεχίζει να εκδηλώνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, ο όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση.