Η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους μέσω των αυξημένων πωλήσεων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, απόρροια των συνεχιζόμενων επενδύσεων και προσπαθειών ανάπτυξης νέων και βελτιωμένων προϊόντων αποτελεί στρατηγική της Ελληνικά Καλώδια σύμφωνα με την παρουσίαση που πραγματοποίησε η εταιρεία στην ΕΘΕ. Παράλληλα εντείνονται οι προσπάθειες για αύξηση πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού και σε διαχειριστές ενεργειακών δικτύων, για μείωση του κόστους και βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας για τη χρήση 2012, της πορείας της με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, της γενικότερης στρατηγικής της, καθώς και των προοπτικών της για τα επόμενα έτη.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ το 2012 συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Υλοποιήθηκαν σημαντικά προγράμματα αναβάθμισης του υπάρχοντος εξοπλισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το 2012 παρήχθησαν υποβρύχια καλώδια μέσης τάσης για πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού, ενώ στο δεύτερο μισό του έτους τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία και τα έλαστρα σύρματος χαλκού και αλουμινίου.

Προκειμένου να ανταπεξέλθει στις τεχνικές ιδιαιτερότητες προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ έχει συνάψει συμφωνία μεταφοράς τεχνογνωσίας για υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης με την εταιρία VISCAS, από τους κορυφαίους παραγωγούς υποβρυχίων καλωδίων και θυγατρική των ιαπωνικών εταιριών FUJIKURA και FURUKAWA.

Για τη χρήση 2012 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 439 εκατ. Ευρώ, αυξημένος κατά 6% έναντι του 2011 (415 εκατ. Ευρώ). Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 12% και αποτελούν το 75% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενώ οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 8% έναντι του 2011.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 10,7 εκατ. Ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 49% έναντι του 2011, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε κέρδη 2,1 εκατ. Ευρώ έναντι 11,8 εκατ. Ευρώ το 2011.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιδεινώθηκαν σε σχέση με το 2011 λόγω της μειωμένη ζήτησης και του αυξημένου ανταγωνισμού σε βασικές Ευρωπαϊκές αγορές, της αναβολής σημαντικών παραγγελιών και έργων υψηλής κερδοφορίας, καθώς και του αυξημένου κόστους για την αναδιοργάνωση της FULGOR και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών της διαδικασιών. Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί πως τα αποτελέσματα του Ομίλου εμφάνισαν μια σταδιακή βελτίωση κατά τη διάρκεια του 2012 παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς αγορές.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 13,3 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 3,6 εκατ. Ευρώ το 2011, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 11,2 εκατ. Ευρώ ή 0,387 Ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 150 εκατ. Ευρώ, μειωμένος κατά 1,7 εκατ. Ευρώ από την 31/12/2011, παρόλο που εκταμιεύτηκαν σε επίπεδο Ομίλου 15 εκατ. Ευρώ για επενδύσεις.