Στο ποσό των 24 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι επενδύσεις του ομίλου Χαλκόρ το 2012, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό αφορούσε την εταιρεία Ελληνικά Καλώδια, στο πλαίσιο της έναρξης επενδυτικού προγράμματος με κύριο στόχο την επέκταση της παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων.

Όπως επεσήμαναν εκπρόσωποι του ομίλου, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), το επενδυτικό πλάνο συνολικά από το 2000 και μετά έχει ανέλθει σε 390 εκατ. ευρώ προσανατολισμένο στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής.

Για την τρέχουσα χρήση εκτιμάται ότι, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό αλλά και τη διαφαινόμενη αστάθεια που συνεχίζει να εκδηλώνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, ο όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση.

Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη διάρθρωση του ομίλου και στην παραγωγική του βάση με τις εννέα κύριες βιομηχανικές μονάδες σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Επίσης, έγινε αναφορά στα προϊόντα και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας τόνισαν ότι παρά τη συνεχή επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και το δύσκολο περιβάλλον στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, η Χαλκόρ πέτυχε αύξηση 5% του όγκου πωλήσεων, διατηρώντας ή αυξάνοντας μερίδια αγοράς στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιείται.

Ειδικότερα, για τη χρήση 2012, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,259 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1%. Η εξαγωγική δραστηριότητα, στην οποία και είναι επικεντρωμένη η περαιτέρω ανάπτυξη, αποτέλεσε το 88% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σε σχέση με το 84% που ήταν το 2011, ενώ αποτέλεσε ποσοστό 4,4% περίπου των ελληνικών εξαγωγών (μη συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 34,3 εκατ. ευρώμ σημειώνοντας μείωση κατά 30%. Τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν το 2012 σε ζημίες 26 εκατ. ευρώ ή 0,2565 ευρώ ανά μετοχή, έναντι ζημιών 15,6 εκατ. ευρώ ή 0,1539 ευρώ ανά μετοχή το 2011.

Όσον αφορά στη μητρική, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2012 αυξήθηκαν κατά 8,7% σε 13,4 εκατ. ευρώ, ενώ σε καθαρή βάση είχε ζημίες 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι 11,3 εκατ. ευρώ το 2011.