Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 3461/2006 ότι η Coca-Cola HBC AG υπέβαλε την 17η Μαΐου 2013 αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκκίνησης της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

Mε την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, η CCHBC θα αποκτήσει αναγκαστικά τις 11.544.493 κοινές μετοχές της εταιρίας, οι οποίες δεν αποκτήθηκαν από την CCHBC στα πλαίσια της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας.

Το αντάλλαγμα που η CCHBC θα καταβάλει για την εξαγορά εκάστης των Μετοχών της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς θα συνίσταται, κατ’ επιλογήν των κατόχων των Μετοχών της Εταιρείας, είτε (α) σε μια νέα κοινή μετοχή Coca-Cola HBC AG σε οιαδήποτε από τις μορφές που ήταν διαθέσιμη στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης (εκάστη «Μετοχή της CCHBC») είτε (β) σε €13.58 τοις μετρητοίς, μείον τον αναλογούντα φόρο μεταβίβασης.

Οι κάτοχοι των Μετοχών της Εταιρίας πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι αν δεν προβούν σε οποιαδήποτε επιλογή ή επιλέξουν να λάβουν Μετοχές της CCHBC στο ΣΑΤ, αλλά δεν εξουσιοδοτήσουν τους χειριστές τους να λάβουν τις Μετοχές της CCHBC, θα λάβουν, για κάθε Μετοχή της Εταιρίας, μια Μετοχή της CCHBC, η οποία θα παρακατατεθεί υπέρ αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η Coca-Cola HBC AG θα ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του Δικαιώματος Εξαγοράς μόλις η αίτησή της εγκριθεί από την ΕΚ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.