Αντιμέτωπη με τη λήψη νέων μέτρων το 2014 βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση στην περίπτωση που το φθινόπωρο διαπιστωθεί ότι δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι του νέου αναθεωρημένου μνημονίου.
Όπως σημειώνεται στην έκθεση της τρόικας οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδος μετά το 2014 παραμένουν αβέβαιες και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων και των ασφαλιστικών εισφορών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η λήψη νέων μέτρων για τη διετία 2015-2016 τουλάχιστον 7-8 δισ. ευρώ. 

Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές το αργότερο έως το τέλος Αυγούστου 2013 θα πρέπει να προσδιορίσουν συγκεκριμένα σχέδια για το 2015, ενώ εάν το φθινόπωρο διαπιστωθεί ότι δεν επιτυγχάνονται κάποιοι στόχοι, τότε η Ελλάδα θα λάβει νέα μέτρα και για το 2014. 

Οι απαιτήσεις της τρόικας

Περισσότερες από 25 συνολικά δράσεις θα πρέπει να πραγματοποιήσει η κυβένρηση εντός των επομένων τεσσάρων μηνών προκειμένου να λάβει τις δόσεις του τρίτου τριμήνου ύψους 4,8 δισ. ευρώ και του τέταρτου τριμήνου 2013 ύψους 4,4 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα στα προαπαιτούμενα των δόσεων περιλαμβάνονται:

-Η επίτευξη των τριμηνιαίων δεικτών επιδόσεων για διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. 

-Η μείωση των εφοριών αρχικά σε 140 και εν συνεχεία σε 120 έως το τέλος Σεπτεμβρίου. 

-Η κατάρτιση του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών. 

-Να καταρτισθεί και να ψηφιστεί νέος νόμος για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας μέχρι το τέλος Ιουνίου.

-Περαιτέρω αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 

-Να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της απόδοσης των ενεργειών για την είσπραξη φόρων από μεγάλες επιχειρήσεις και άτομα με υψηλό πλούτο. 

-Να εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία για τα επιδόματα τέκνων και το αργότερο στο τέλος Ιουνίου 2013 να γίνουν οι πρώτες πληρωμές. 

-Μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια κατά τουλάχιστον 50%. 

-Μείωση του αριθμού των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια κατά τουλάχιστον 80%. 

-Να υπαχθούν 12.500 δημόσιοι υπάλληλοι στο πρόγραμμα κινητικότητας και να ολοκληρωθεί η στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού στο Ελληνικό Δημόσιο. 

-Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 να καθοριστούν λεπτομερή σχέδια προσλήψεων στο Δημόσιο σε διαβούλευση με την ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ. 

-Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 να υποβληθεί σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

-Να αποσαφηνισθούν τα οργανογράμματα στελέχωσης των υπουργείων που αφορούν σωρευτικά 450.000 εργαζόμενους 

-Αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων για να προσεγγίσουν τις τιμές αγοράς. 

-Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την απλοποίηση και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού. 

-Αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την χρέωση δικαιώματα για τη χρήση της υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας. 

-Θέσπιση νομοθεσίας για την εκχώρηση των αδειών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και των διαδικασιών αδειοδότησης. 

-Αποσύνδεση των αμοιβών δικηγόρων και μηχανικών από συναλλαγές που φορολογούνται (π.χ. συμβόλαια ακινήτων). 

-Διευκόλυνση της εισόδου στο δικηγορικό επάγγελμα και αποσαφήνιση της φύσης των δικηγορικών αμοιβών. 

-Λήψη μέτρων για να μειωθεί κατά 50% το κόστος έναρξης μιας επιχείρησης, όπως αυτό μετράται από την Παγκόσμια Τράπεζα. 

-Απελευθέρωση του λιανικού εμπορίου με παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους και την απελευθέρωση πώλησης επιλεγμένων προϊόντων (π.χ. βιταμίνες). 

-Η Τράπεζα της Ελλάδα να προετοιμάσει νέα τεστ αντοχής των τραπεζών και να τα υλοποιήσει έως το τέλος του 2013. 

-Να μεταφερθούν τα καλά στοιχεία του ενεργητικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου σε μια συστημική τράπεζα.

-Να βελτιωθεί η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση τραπεζών. 

-Οι τράπεζες να επικαιροποιήσουν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους και να υποβάλουν προς επικύρωση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ 

-Να προχωρήσει έως το τέλος Ιουνίου στη θέσπιση του νέου πλαισίου για την ακτοπλοΐα. 

-Μείωση των τιμών των φαρμάκων με την επόμενη λίστα φαρμάκων που θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2013.

-Μείωση των περιθωρίων κέρδους των φαρμακείων στο 15% τον Ιούνιο του 2013 

-Να παρουσιαστεί αναλυτική λίστα με τους προς κατάργησης φόρους υπέρ τρίτων. 

-Κατάρτιση ειδικής έκθεσης για την κοινωνική προστασία μέσα στον Ιούνιο του 2013. 

-Μεταφορά της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταβατικά στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

-Μείωση κατά 3,9% των ασφαλιστικών εισφορών με ουδέτερο δημοσιονομικά τρόπο.