Μικρή βελτίωση μεγεθών εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2013 η εταιρία Παπουτσάνης, σύμφωνα με τις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου. 

Ειδικότερα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών για το α΄ τρίμηνο του 2013 ανήλθε σε 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 4,4%. 

Από τις παραπάνω πωλήσεις το 20% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, το 20% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο περίπου 60% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις. Το 39% περίπου του ετήσιου κύκλου εργασιών αφορά εξαγωγές. 

Το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε 0,86 εκατ. ευρώ έναντι 0,62 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2012.Το αντίστοιχο μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 25,1% για την τρέχουσα χρήση έναντι 18,9% για το 2012. Η συνολική βελτίωση του μικτού κέρδους οφείλεται στην ανάπτυξη των πωλήσεων, στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των γενικών βιομηχανικών δαπανών και βελτιστοποίησης του προϊοντικού μίγματος. 

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας (έξοδα διοίκησης και διάθεσης) αυξήθηκαν σε 0,82 εκατ. ευρώ από 0,67 εκατ. ευρώ, λόγω αύξησης των δαπανών για την προώθηση και επικοινωνία (marketing) των προϊόντων και της αύξησης του κύκλου εργασιών.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 0,063 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,166 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους του ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,036 εκατ. ευρώ το 2013 σε σχέση με ζημίες 0,213 εκατ. ευρώ το 2012. 


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων (EBIDTA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,335 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,264 εκατ. ευρώ το 2012, βελτιωμένα κατά 27%. 

Η διοίκηση της εισηγμένης, με βάση τα σημερινά δεδομένα και παρά τη συνεχιζόμενη εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, πιστεύει ότι και κατά την υπόλοιπη χρήση του 2013 η εταιρία θα συνεχίσει την ανάπτυξή της και τη βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.