Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Autohellas στο α' τρίμηνο ανήλθε στα 29 εκ. ευρώ  έναντι 31,5 εκ. ευρώ  της αντίστοιχης περσινής περιόδου κυρίως λόγω της περαιτέρω αδυναμίας της ζήτησης στην αγορά εταιρικών μισθώσεων.

Αντίθετα οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων στο α΄ τρίμηνο περιορίστηκαν σε μόλις 163 χιλ. ευρώ  από 1,3 εκ. ευρώ  ζημιές το 2012. Υπενθυμίζεται ότι το α΄ τρίμηνο είναι πάντα αδύναμο λόγω της έντονης εποχικότητας του κύκλου εργασιών από τον τουρισμό.

Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε 26% από 20% από 01.01.2013 προσαύξησε σημαντικά την υποχρέωση του αναβαλλόμενου φόρου της εταιρείας, συγκεκριμένα κατά 4,5 εκ. ευρώ , διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα μετά φόρων και δικαιώματα μειοψηφίας σε ζημίες 4,8 εκ. ευρώ παρά την βελτίωση του προ φόρων αποτελέσματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων έφθασαν τα 12,3 εκ. ευρώ  ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 5,4 εκ.ευρώ επιτρέποντας παράλληλα την ενίσχυση των διαθεσίμων σε ενοποιημένο επίπεδο που έφτασαν τα 112,3 εκ.ευρώ .

Μετά την λήξη πενταετούς ομολογιακού δάνειου τον Απρίλιο του 2013, η εταιρεία προχώρησε σε αποπληρωμή 56 εκ. ευρώ  (27%) από τις δανειακές της υποχρεώσεις με αντίστοιχη μείωση των διαθέσιμων της, ενώ εντός του Ιουνίου θα ολοκληρώσει την σύναψη νέου ομολογιακού δάνειου για τον εναπομείναντα δανεισμό της μητρικής.
Η εταιρεία εκτιμά ότι και κατά το 2013 θα συνεχίσει, λόγω αδυναμίας της οικονομίας, η κάμψη της ζήτησης για εταιρικές μισθώσεις. Αντίθετα η αύξηση στην εισερχόμενη τουριστική κίνηση προς την χώρα μας αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων κατά το εξάμηνο Μάιου-Οκτώβριου.
Από τις 15 Μάιου 2012 η εταιρεία έχει και τα δικαιώματα βραχυχρόνιων ενοικιάσεων και στην Ρουμανία. Η εταιρία πλέον δραστηριοποιείται σε 5 χώρες του εξωτερικού, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο, όπου ακολουθεί πολιτική λελογισμένης ανάπτυξης, χτίζοντας σταδιακά την παρουσία της.