Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου της Γενικής Τράπεζας  το α΄ τρίμηνο ανήλθε σε  -28 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής ζημίας ύψους  66,3 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αποτελέσματα 1ου 3μήνου 2013 

• Τα λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 11,8 εκατ. ευρώ, -56,6% ετησίως, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε  8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 66%, που οφείλεται κυρίως στη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου (-37%) από 2.476 εκατ. ευρώ σε  1.824 εκατ. ευρώ, καθώς και στην αύξηση του κόστους των καταθέσεων (22%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (εν μέρει λόγω αύξησης υπολοίπων από  1.936 εκατ. ευρώ σε 2.036 εκατ. ευρώ) 

• Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των προβλέψεων και της απομείωσης αξίαςενεργητικού) ανήλθαν σε  25 εκατ. ευρώ, -23,5% ετησίως, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πολιτικής μείωσης δαπανών, τόσο στα διοικητικά έξοδα (-31%), όσο και στα έξοδα προσωπικού (-22%). Η διοίκηση εκτιμά μείωση των ετήσιων λειτουργικών εξόδων για το 2013 που θα υπερβαίνει το 22% σε σχέση με το 2012. 

• Τα αποτελέσματα πριν από προβλέψεις ανήλθαν σε  -13,1 εκατ. ευρώ έναντι  -5,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. 

• Οι προβλέψεις ανήλθαν σε  14,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 68% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.