Η ΑΤΕ Ασφαλιστική ξεκίνησε ελπιδοφόρα το 2013 εμφανίζοντας κατά το α’ 3μηνο κέρδη ύψους  12,2 εκ. ευρώ μετά από φόρους, έναντι κερδών μετά από φόρους  9,8 εκ.ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24,5%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η αύξηση των κερδών σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό α΄ 3μηνο του 2012 οφείλεται, κυρίως στην μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 19%, ενώ μειωμένες κατά 6,8% ήταν και οι δαπάνες του προσωπικού. 

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας για το α’ 3μηνο του 2013 ανήλθε στο ύψος των €37,2 εκ. έναντι €41,4 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μειωμένη κατά 10%. 

Σημειώνεται ότι η συνολική μείωση των ασφαλίστρων της αγοράς για το ίδιο διάστημα, ανήλθε στο 13,2%. 

Η μείωση της παραγωγής οφείλεται κυρίως στον Κλάδο Ζωής και ειδικότερα στα Ομαδικά Αποταμιευτικά Προγράμματα που λόγω της οικονομικής συγκυρίας υφίστανται μεγάλες πιέσεις ενώ στον κλάδο αυτοκινήτων και στους λοιπούς κλάδους, η μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων δεν ξεπερνά το 3%, με τάσεις σταθεροποίησης. 

Το σύνολο των αποζημιώσεων για την αναφερόμενη περίοδο ανήλθε στο ύψος των  26 εκ. ευρώ έναντι  31,6 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (-17,6%).
Η καθαρή θέση της Εταιρείας, μετά και την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε στις 08.03.2013 από το βασικό μέτοχο, την Τράπεζα Πειραιώς, διαμορφώθηκε την 31.3.2013 στο ύψος των  33,5 εκ. ευρώ.

Οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις καθώς και η πορεία της Εταιρείας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους παρά το δυσμενές κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από τη Διοίκηση για το 2013, τόσο από πλευράς ύψους ασφαλίστρων όσο και από πλευράς αποτελεσμάτων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.