Ζημιές μετά φόρων ύψους 18,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 5,6 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2012,  εμφάνισε η Τράπεζα Αττικής, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο στο πρώτο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε ζημία 25,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 24,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.
Η τράπεζα εμφανίζει θετική καθαρή θέση ενώ προχώρησε και σε αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες το α' τρίμηνο.
 Τα συγκεντρωτικά λοιπά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 12,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 19,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 84,08 εκατ. ευρώ.Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,8 δισ. ευρώ.
Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/03/2013 σε 21,6%.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 31/03/2013 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανέρχονται σε 12,1 εκ. ευρώ έναντι 10,8 εκατ. ευρώ την συγκριτική περίοδο του 2012, αυξημένες κατά 12% περίπου. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 373,9 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 3,3% περίπου σε σχέση με τη χρήση του 2012. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 31/3/2013 διαμορφώθηκε σε 42,2%.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που εξακολουθεί να υπάρχει, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 136 μ.β. για το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση της τάξης του 68,7% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2012 ως συνέπεια του κύκλου ύφεσης στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται η χώρα, που έχει ως απόρροια τη μείωση των εσόδων από τόκους λόγω της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και την αδυναμία πρόσβασης των τραπεζών στις αγορές για την άντληση χαμηλού κόστους ρευστότητας.

Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 11,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 47,5% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2012.

Θα πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί η καθαρή μείωση των λειτουργικών εξόδων αφαιρουμένων των προβλέψεων και των αποσβέσεων κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 19,5% και η καθαρή μείωση των δαπανών μισθοδοσίας κατά 7,7% περίπου. Στο σύνολο των λειτουργικών εξόδων, με την προσθήκη και των αμοιβών μισθοδοσίας η μείωση είναι της τάξης του 11,4%.

Η αποτελεσματική διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου και των εν γένει κινδύνων της Τράπεζας, η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, η διαμόρφωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σε υψηλά επίπεδα μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας είναι οι τομείς που αποτελούν άμεση προτεραιότητα για την Τράπεζα. Η ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και η επιτυχής διαχείριση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στους παραπάνω τομείς, θέτουν τις βάσεις για την μελλοντική αυτόνομη ανάπτυξη της Attica Bank, τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην ελληνική οικονομία και την αξιοποίηση των ευκαιριών που οι συνθήκες κρίσης δημιουργούν.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Α’ τριμήνου 2013 της Attica Bank, ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Ιωάννης Γαμβρίλης δήλωσε:

«Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος ως αποτέλεσμα των επιτυχημένων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των διεθνών πιστωτών, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην ομαλή εκταμίευση των δόσεων, καθώς και η προοπτική επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος εντός του έτους 2013, έχουν δημιουργήσει την αίσθηση ότι η ελληνική οικονομία αρχίζει να ξεπερνά την οικονομική κρίση.

Η έναρξη του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και η αναμενόμενη αύξηση των αφίξεων στη χώρα την προσεχή τουριστική περίοδο, σε συνδυασμό με το διεθνές ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα, ενισχύουν την πεποίθηση ότι η ανάκαμψη της χώρας, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διεθνών υποχρεώσεών της, των εσωτερικών διαρθρωτικών αλλαγών και της συνετής διαχείρισης χωρίς εφησυχασμό, δεν θα αργήσει.

Στο πλαίσιο αυτό σταθερή επιδίωξη της Attica Bank παραμένει η διατήρηση των υγιών μεγεθών της και σε συνδυασμό με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο εγκρίσεων, θα δημιουργήσει τις συνθήκες στήριξης και παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Η θετική καθαρή θέση είναι αποτέλεσμα της αταλάντευτης προσήλωσης της Διοίκησης της Τράπεζας, στην ορθή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και στην εν γένει διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα θωρακίσει κεφαλαιακά την Τράπεζα με την διαμόρφωση υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, που με τη σειρά τους θα επιτρέψουν την πρόσβαση σε χαμηλού κόστους ρευστότητα και τη συνακόλουθη πιστωτική επέκταση, λαμβανομένων πάντα υπόψη των δεδομένων της νέας περιόδου.

Δρώντας με γνώμονα την στήριξη των πελατών της και με την υποστήριξη του βασικού της μετόχου, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, αλλά και των λοιπών μετόχων της, η Attica Bankεξακολουθεί να έχει απαντήσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται από την οικονομική κρίση και τον κύκλο ύφεσης στον οποίο ακόμα βρίσκεται η ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση να θέτει τα θεμέλια για μια υγιή, αναπτυξιακή και αυτόνομη πορεία στο μέλλον.»