Το αίτημα της P&P Water Holdings (Greece) να προχωρήσει στην άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της Eurodrip που δεν απέκτησε μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, έναντι 1,53 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε στις 22/5 το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατά την 23η Μαΐου 2013, το δικαίωμα εξαγοράς αφορά στην απόκτηση 760.476 μετοχών, έναντι καταβολής 1,53 ευρώ ανά σχετική μετοχή σε μετρητά από τον προτείνοντα προς τους κατόχους των μετοχών μετά την αφαίρεση του επιβαλλόμενου φόρου 0,20%.

Ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 6η Ιουνίου 2013. Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα του δικαιώματος εξαγοράς προβλέπεται στην Απόφαση 1/644.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση 1/644, σε περίπτωση που κάτοχος σχετικών μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως το χειριστή του λογαριασμού αξιών του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του/της, ή σχετικών μετοχών που είτε δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων είτε βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή στο Σ.ΑΤ. υπό ειδική εκκαθάριση, ο προτείνων θα παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου δικαιούχου.