Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Folli Follie Group, στα γραφεία της στον Άγιο Στέφανο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων: 

Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2012 ? 31η Δεκεμβρίου 2012, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή. 

Λήψη απόφασης για τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2012 ? 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους. 

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012. 

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή. 

Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2012 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2013.

 
Παροχή αδείας στο Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920 για τη χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, επιχειρήσεων. 

Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας υπό τον τίτλο «Εκλογή και Σύνθεση του Δ.Σ.» καθώς και του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας υπό τον τίτλο «Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας». 

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. 

Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσε