Στη διαχείριση στοιχείων του παθητικού της προχωρά η Eurobank, σε μία ενέργεια που αποτελεί υποχρέωση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης. Η τράπεζα με την πρόταση επαναγοράς ομολόγων της με αντάλλαγμα μετοχές στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων της. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup (Νοέμβριος 2012) οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες έχουν υποχρέωση να αναλάβουν πρωτοβουλίες διαχείρισης στοιχείων του παθητικού τους με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων τους. 

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής και σε συνέχεια της από 23 Μαίου 2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια προγράμματος διαχείρισης στοιχείων παθητικού (Liability Management Exercise – “LME”) με αποδέκτες τους κατόχους τεσσάρων σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series A, B, D and E) και μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2). Ειδικότερα, η υλοποίηση του LME σε εθελοντική βάση γίνεται ως ακολούθως: 

1. εξαγορά από την Τράπεζα των Τίτλων στην ονομαστική τους αξία, πλέον δεδουλευμένων τόκων, μόνο για τη σειρά τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2), και 

2. ταυτόχρονη υποχρέωση συμμετοχής των κομιστών των Τίτλων με το ποσό της εξαγοράς σε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καλυπτόμενη με μετρητά, σε τιμή έκδοσης ίδια με την τιμή έκδοσης των κοινών μετοχών (€1,5409107890977 μετά το reversesplit 1:10) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €5,8 δισ. που κάλυψε το ΤΧΣ στο πλαίσιο του Ν. 3864/2010. 

Η συμμετοχή των κομιστών των Τίτλων στο πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια και το σύνολο του ονομαστικού ποσού των τίτλων που θα αποδεχθεί η Τράπεζα δεν θα υπερβαίνει τα 580 εκατ. ευρώ. Η παραπάνω πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας, επιπροσθέτως των 5,8 δισ. ευρώ που πρόσφατα καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Οι Δικαιούχοι Τίτλων πρέπει να προσφέρουν εγκύρως τους Τίτλους τους από τις 27 Μαΐου 2013 μέχρι τις 5:00μμ (17:00) ώρα Ελλάδος της 11ης Ιουνίου 2013. Η Τράπεζα εκτιμά ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του LME στις 12 Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των Τίτλων είναι η 28η Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη ημερομηνία για την πίστωση των Νέων Μετοχών είναι η 4η Ιουλίου 2013. Η Τράπεζα ενδέχεται, με δική της πλήρη διακριτική ευχέρεια, να παρατείνει, επανεκκινήσει, τροποποιήσει, ανακαλέσει ή τερματίσει το LME σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Έντυπο που κυκλοφόρησε σήμερα. 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μέσω του προγράμματος διαχείρισης παθητικού (LME) προϋποθέτει τη σχετική έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας. 

Dealer Managers του Προγράμματος είναι οι BNP Paribas και HSBC και Εκπρόσωπος Προσφορών είναι η Deutsche Bank AG, υποκατάστημα Λονδίνου.-