Ζημίες 12 εκατ. ευρώ ή 0,1181 ευρώ ανά μετοχή παρουσίασε ο όμιλος Χαλκόρ ΑΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2013, έναντι ζημιών 2,5 εκατ. ευρώ ή 0,0249 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, στα 303,3 εκατ. ευρώ έναντι 313,9 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2012, καταγράφοντας μείωση κατά 3,4%, λόγω, κυρίως, των συγκριτικά χαμηλότερων μέσων τιμών των μετάλλων, αλλά και του μίγματος των παραγομένων προϊόντων. Έτσι, ενώ ο συνολικός όγκος πωλήσεων του ομίλου εμφάνισε μείωση κατά 2,6%, αυτή προήλθε αποκλειστικά από την υψηλότερη αναλογία πώλησης αλουμινένιων καλωδίων, τα οποία είναι ελαφρύτερα, σε σχέση με τα χάλκινα. Αν εξαιρέσουμε τα καλώδια, ο όγκος πωλήσεων του ομίλου αυξήθηκε κατά 6,6%.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη παρουσίασαν μείωση κατά 40% και ανήλθαν στα 9,1 εκατ. ευρώ έναντι 15,3 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2012. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 13,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καταγράφοντας μείωση κατά 54%, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ζήτηση για προϊόντα εγκαταστάσεων κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα, καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος συνεχίζει να δοκιμάζεται σκληρά. Όσον αφορά τα καλώδια, η μειωμένη ζήτηση στις βασικές αγορές και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός αντισταθμίστηκαν από τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Αντίθετα, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα ήταν πτωτική στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ο όμιλος αύξησε τον όγκο πωλήσεων και κέρδισε μεγαλύτερα μερίδια αγοράς.