Ζημίες 7,2 εκατ. ευρώ (ζημίες ανά μετοχή 0,058 ευρώ από κέρδη 0,0139 ευρώ ανά μετοχή του πρώτου τριμήνου του 2012) κατέγραψε ο όμιλος ΕΛΒΑΛ, το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο αυξημένος όγκος πωλήσεων στον τομέα έλασης και το βελτιωμένο μίγμα προϊόντων οδήγησε στην ενίσχυση των μεγεθών του ομίλου, παρά την επιβάρυνση από το υψηλό ενεργειακό κόστος, που μειώνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα μας στις διεθνείς αγορές.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 259 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 8,7%, τα μικτά κέρδη στα 20 εκατ. ευρώ από 14,7 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2012, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 33%, στα 21 εκατ. ευρώ από 15,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα και τα βελτιωμένα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, λόγω του χαμηλότερου μέσου δανεισμού, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών πριν από φόρους στα 6,7 εκατ. ευρώ από 0,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου.

Λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26%, έγινε επανυπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας του ομίλου και προέκυψε εφάπαξ αναβαλλομένη ζημία, ύψους 11,8 εκατ. ευρώ, που επιβάρυνε εξ΄ ολοκλήρου τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Η αυξημένη δραστηριότητα του ομίλου οδήγησε στην αύξηση του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης και σε ενοποιημένες λειτουργικές εκροές, ύψους 9 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδυτικές εκροές ανήλθαν στα 7,4 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε στα 226,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,9%, από τα 209,7 εκατ. ευρώ του Δεκεμβρίου 2012.