Ζημίες 3,8 εκατ. ευρώ ή 0,1295 ευρώ ανά μετοχή παρουσίασε ο όμιλος Ελληνικά Καλώδια, το πρώτο τρίμηνο του 2013. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 88 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 6%, έναντι του 2012 (105 εκατ. ευρώ).

Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά παρέμειναν στα επίπεδα του 2012, ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν πτώση, κυρίως προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που επικράτησαν στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, τους πρώτους μήνες του 2013.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 1,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 6%, έναντι του 2012, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του ομίλου ανήλθε σε ζημίες 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ, το 2012.

Τα αποτελέσματα του ομίλου είναι βελτιωμένα, σε σχέση με το 2012, παρά τη μειωμένη ζήτηση και τον αυξημένο ανταγωνισμό σε βασικές αγορές, αποτέλεσμα της αυξημένης συμμετοχής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στις πωλήσεις, της μείωσης των δαπανών και του βελτιωμένου κεφαλαίου κίνησης.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 3,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,6 εκατ. ευρώ, το 2012, ενώ ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε στα 143 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 6,6 εκατ. ευρώ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, ενώ εκταμιεύτηκαν, σε επίπεδο ομίλου, 3,9 εκατ. ευρώ για επενδύσεις.