Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 4,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος ΥΓΕΙΑ ΑΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2013 έναντι ζημιών 1,9 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όπως ανακοινώθηκε, σε ενοποιημένο επίπεδο, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, στα 62,7 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ αυξήθηκε στα 36,9 εκατ. ευρώ έναντι 36,5 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 59,3% και διαμορφώθηκαν στα 9,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ΥΓΕΙΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 11,8% και ανήλθαν στα 7,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, ο όμιλος ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημίες προ φόρων στα 2,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,9 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2012. Τα ενοποιημένα συγκρίσιμα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν βελτίωση κατά 200%, καταγράφοντας κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,9 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημίες προ φόρων 0,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση κατά 33,3%, καταγράφοντας κέρδη 4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Τα ενοποιημένα συγκρίσιμα αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσιάζουν βελτίωση κατά 231,6%, καταγράφοντας κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,9 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Σε εταιρικό επίπεδο, το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους στα 3,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα μετά από φόρους καταγράφουν αύξηση 26,1%, δηλαδή κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,3 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2012.