Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε σήμερα την ανάκληση της απόφασής του για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) των Μετόχων της Τράπεζας την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της ανακληθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα γίνει από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, η οποία εκτιμάται ότι θα συνέλθει στις 27 Ιουνίου 2013, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Μαΐου 2013. Οι μέτοχοι θα ενημερωθούν με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα με τον νόμο.

Η χρονική μετάθεση της συζήτησης των θεμάτων της ΕΓΣ κρίθηκε επιβεβλημένη για τεχνικούς λόγους, δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που έχει ήδη αποφασίσει η ΕΓΣ της 30ής Απριλίου 2013, με την πλήρη κάλυψη αυτής από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επισημαίνεται ότι η μετάθεση της ημέρας λήψης απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που σχετίζεται με το πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού δεν επηρεάζει τους όρους της ανωτέρω αύξησης.