Ο όμιλος PROFILE εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά βελτιωμένα βασικά μεγέθη, αποτέλεσμα της συνετής στρατηγικής, της διεθνοποίησης των εργασιών, της συγκράτησης των εξόδων και της ανάπτυξης νέων εφαρμογών. Ο όμιλος εμφανίζει ισχυρό EBIDTA, αυξημένα διαθέσιμα και άνοδο στα καθαρά κέρδη εν συγκρίσει με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι.

Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρέμεινε στα ίδια επίπεδα καταγράφοντας μικρή άνοδο, καθώς έκλεισε στα 2,03 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2013. Τα κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBIDTA) διαμορφώθηκαν σε 551 χιλ.  ευρώ το α’ τρίμηνο του 2013 από 491 χιλ. ευρώπέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 177% και προσδιορίστηκαν σε 106 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2013 από 38 χιλ. ευρώτο αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε 96 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2013 από 67 χιλ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 43%.

Τα διαθέσιμα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 16% στα 5.7 εκατ. ευρώ το 2013 από 5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 16% στα 3.8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο από 4.5 εκατ.ευρώ  το 2012. Συνέπεια των παραπάνω είναι η σημαντική μείωση στα χρηματοοικονομικά έξοδα.

Σε επίπεδο μητρικής, το α’ τρίμηνο του 2013 ο κύκλος εργασιών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα διαμορφούμενος στα €1,9 εκατ. ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα 627 χιλ. από 536 χιλ.ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 17%. Τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε €214 χιλ., από 160 χιλ. το α’ τρίμηνο του 2012 και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 186 χιλ. ευρώ από 128 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε, διαμορφούμενο σε 239 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2013.

Η σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων αντικατοπτρίζει τη συνέπεια του επιχειρηματικού σχεδιασμού του ομίλου στις αγορές του εξωτερικού, με την ένταξη νέων διεθνών πελατών. Επιπλέον, στα μεγέθη του τριμήνου αποτυπώνεται η αποτελεσματικότητα των μεγάλων επενδύσεων του ομίλου σε νέα προϊόντα και εφαρμογές, όπως το FMS.next, το οποίο αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση στη διεθνή πλατφόρμα της PROFILE για την ολοκληρωμένη διαχείριση τραπεζικών εργασιών. Το FMS.next βασίζεται στο τελευταίο .NET framework και είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά με το Windows Presentation Foundation (WPF), προσφέροντας το πλέον ευέλικτο περιβάλλον εργασίας για τις τράπεζες.

Παράλληλα, το IMSplus Mobility, πέραν της θετικής ανταπόκρισης που γνώρισε από την επενδυτική αγορά εντός και εκτός συνόρων, είναι διαθέσιμο στο App Store της Apple για περιορισμένη επαγγελματική χρήση, που αποτελεί το πλέον γνωστό portal για τις πιο αναγνωρισμένες εφαρμογές.

Οι πλατφόρμες της PROFILE, παρέχουν σημαντική ευελιξία και πλήρη κάλυψη στις ανάγκες των τοπικών αγορών που δραστηριοποιείται ο όμιλος, προσφέροντας ολοκληρωμένη προσαρμογή στις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο όμιλος διαθέτει πλέον γραφεία στα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά κέντρα ανά τον κόσμο τα οποία στελεχώνονται με έμπειρο δυναμικό ενώ ενισχύει την παρουσία τους με προωθητικές ενέργειες και δημιουργία κλαδικών εκδηλώσεων, σε Γενεύη, Ντουμπάι και Λονδίνο, συμμετέχοντας παράλληλα και σε γνωστά συνέδρια του χώρου.

Ταυτόχρονα, η PROFILE συνεχίζει να συμμετέχει σε έργα προστιθέμενης αξίας και υποστηρικτικές δράσεις του εγχώριου Δημόσιου τομέα, εκτιμώντας ότι θα σημειωθεί βελτίωση στην οικονομική πορεία της χώρας.

Η διοίκηση του ομίλου, δεδομένης της ανταγωνιστικότητας των εφαρμογών που αναπτύσσει καθώς και της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής του θέσης, αισιοδοξεί για το υπόλοιπο του έτους, προσβλέποντας στην εκμετάλλευση περαιτέρω νέων ευκαιριών στις αγορές που δραστηριοποιείται, εντός και εκτός συνόρων.

Σημείωση: